Naomi Klein

Website: www.naomiklein.org/main

Foto: Kourosh Keshiri